Pravne informacije

Važno

Mixa vam sa zadovoljstvom želi dobrodošlicu na svojoj internet stranici (dalje u tekstu: »Internet stranica«) dostupnoj na sljedećoj URL adresi: http://www.mixa.hr. 
Internet stranicom upravlja društvo L'Oreal Adria d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Zavrtnica 17, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080429417 (dalje u tekstu: ''L'Oreal'').

Prije svakog korištenja Internet stranice korisnici su dužni pročitati odredbe i uvjete (dalje u tekstu: “Uvjeti”) kojima su uređeni uvjeti upotrebe Internet stranice navedeni u nastavku ovih Pravila.
Korištenjem Internet stranice korisnici pristaju na Uvjete u skladu s kojima društvo L’Oreal istoj pruža pristup.

L'Oreal je ovlašten putem Internet stranice provesti određene natječaje i/ili promocije. Ukoliko će za takve natječaje i/ili promocije vrijediti posebni uvjeti, isti će biti odgovarajuće navedeni.

Upotreba Internet stranice

L'Oréal ulaže najbolje napore da sadržaj Internet stranice održava ažurnim i da korisnicima ponudi točne informacije. Međutim L'Oréal ne jamči točnost, preciznost i iscrpnost podataka prikazanih na Internet stranici.
L'Oréal se odriče svake odgovornosti za netočnosti ili propuste u podacima sadržanima na Internet stranici, kao i za bilo kakvu štetu nastalu uslijed neosnovanog upada treće strane na Internet stranicu čiji je rezultat promjena spomenutih podataka.

Sve pogreške ili propuste potrebno je prijaviti na adresu: L'Oreal Adria d.o.o. - Internet - Zavrtnica 17 - 10000 Zagreb.
L'Oréal zadržava pravo promjene aktualnih Uputa za upotrebu Internet stranice u svakom trenutku kako bi se iste uskladile s novim propisima ili zakonima, ili kako bi se poboljšala usluga korisniku. Sve izmjene upotrebe Internet stranice bit će unesene u ove Upute te se podrazumijeva da ih je svaki korisnik koji nakon ažuriranja pristupi Internet stranici automatski prihvatio.
Uvjeti su utvrđeni u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske, uključujući ali ne ograničavajući se na Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 i 79/07), te Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06 i 41/08). Za sporove proizašle iz uporabe Internet stranice nadležni su hrvatski sudovi.

L'Oréal se trudi održavati pristup Internet stranici, no nije ni u kakvoj obvezi to uspješno činiti. L'Oreal napominje da pristup Internet stranici može biti prekinut uslijed održavanja, ažuriranja ili bilo kojeg drugog tehničkog razloga. Društvo L'Oréal nije ni u kom slučaju odgovorno za ove prekide niti posljedice koje korisnik može zbog njih trpjeti.

Veze na web-stranicu

Internet stranica ili stranice koje sadrže poveznice na drugu internet stranicu služe isključivo u informativne svrhe i L’Oreal nije pregledao njihov sadržaj.  L’Oreal ne snosi odgovornost za sadržaj internet stranica ili stranica s poveznicama na ovu Internet stranicu i ne prihvaća odgovornost ili obaveze za gubitke ili kazne koje mogu nastati kao rezultat postavljanja poveznica na bilo koju lokaciju na bilo kojoj internet stranici.
Stvaranje linkova na Internet stranici moguće je isključivo uz prethodno pismeno dopuštenje društva L'Oréal. Sve upite za odobrenja potrebno je uputiti na adresu: L'Oreal Adria d.o.o. - Internet - Zavrtnica 17 - 10000 Zagreb.

Kolačići (cookies)

Internet stranica www.mixa.hr koristi kolačiće ili cookies. Kolačići su malene datoteke koje se snimaju na računalo korisnika čija je jedina svrha lakša navigacija internet stranicom i personalizacija usluga koje internet stranica nudi. Kako biste iskoristili sve funkcionalnosti internet stranice, preporučujemo da omogućite prihvaćanje kolačića u pregledniku. Kolačići internet stranice ne sadrže podatke koji vas osobno identificiraju, a upotrebljava ih isključivo tvrtka L’Oréal. Obavještavamo vas da možete odbiti prihvaćanje »kolačića« tako da svoje računalo konfigurirate u skladu s uputama na stranci http://www.cnil.fr/english/.

Intelektualno vlasništvo

Pristupom Internet stranici korisnik dobiva ograničenu licencu za upotrebu Internet stranice isključivo za osobnu upotrebu.

Internet stranica, uključujući ali ne ograničavajući se na tekst, sadržaj, softver, videozapise, glazbu, zvuk, grafiku, fotografije, ilustracije, umjetnička djela, fotografije, nazive, logotipove, zaštitne znakove, uslužne žigove i ostali materijal (dalje u tekstu: “sadržaj”), zaštićena je autorskim pravima, zaštitnim znakovima i/ili ostalim pravima vlasništva.  Sadržaj uključuje sadržaj čiji je vlasnik i kojim upravlja L’Oreal i sadržaj čiji su vlasnici i kojim upravljaju treće strane, a L’Oreal posjeduje licencu za sadržaj. Svi pojedini članci, izvještaji i ostali elementi koji sačinjavaju ovu Internet stranicu mogu biti zaštićeni autorskim pravima.

Reprodukcija dokumenata objavljenih na Internet stranici odobrava se isključivo za potrebe informiranja za strogo osobnu i privatnu upotrebu. Bilo kakva reprodukcija ili predstavljanje čitave Internet stranice ili njenih dijelova, ili bilo kojeg od njenih elemenata, na bilo kojem mediju i u bilo kojem obliku u druge svrhe, uključujući ali ne ograničavajući se na komercijalne, izričito se zabranjuje.

Korisnik se slaže da će se pridržavati svih primjenjivih zakona o zaštiti autorskih prava te svih dodatnih upozorenja ili ograničenja autorskih prava koja su sadržana na Internet stranici.
Korisnik ne smije koristiti zaštitne znakove ili zaštićene nazive društva L’Oreal bez prethodnog pisanog odobrenja te prije davanja izjave da ne polaže prava vlasništva na bilo koji od tih naziva i znakova.
Korisnik pristaje obavijestiti L’Oreal pisanim putem u slučaju da postane svjestan neovlaštenog pristupa bilo koje strane Internet stranici ili bilo koje tvrdnje da Internet stranica ili dio sadržaja Internet stranice krši zakone autorskih prava, zaštitnih znakova ili ostala ugovorna, statutarna prava ili općenita zakonska prava bilo koje strane.

Sve upite za odobrenje odnosno naprijed navedene obavijesti treba uputiti na adresu: L'Oreal Adria d.o.o. - Internet - Zavrtnica 17 - 10000 Zagreb. Svaka neovlaštena upotreba predstavlja prekršaj koji će biti sankcioniran pravnim putem.

Licenca i pravo preuzimanja

Korisnik nema prava ili licence za Internet stranicu i/ili njen sadržaj, osim ograničenog prava na korištenje Internet stranice u skladu s ovim Uvjetima te na preuzimanje u skladu s Uvjetima navedenim u ovom poglavlju. Osim u skladu s navodima u ovom poglavlju, Korisnik ne smije kopirati, reproducirati, ponovno sastavljati, rastavljati, razlagati, koristiti obrnuti inženjering, distribuirati, objavljivati, prikazivati, izvoditi, mijenjati, učitavati ili stvarati izvođenice, emitirati ili na bilo koji drugi način koristiti bilo koji drugi dio Internet stranice.
L’Oreal dopušta preuzimanje pod uvjetom da:

 1. ne radite više od jednog ispisa preuzetih sadržaja te ne kopirate ispisane sadržaje;
 2. preuzete i ispisane sadržaje koristite samo u osobne i nekomercijalne svrhe i
 3. se prilikom preuzimanja i/ili ispisa sadržaja pridržavate svih obavijesti o autorskim pravima te da se po preuzimanju ili ispisu i dalje pridržavate uvjeta iz teksta i obavijesti.

Osim toga, sadržaj ili bilo koji dio sadržaja korisnik ne smije nuditi na prodaju ili distribuirati preko drugih medija (uključujući distribuciju preko televizije ili radija ili distribuciju preko računalne mreže).  Dijelove Internet stranice ne smije objavljivati na drugim internet stranicama kao njihov sastavni dio, bilo da se radi o okviru s hiperlink poveznicom na internetu ili na drugi način.
Internet stranica i podaci koje ona sadrži ne smiju se koristiti za stvaranje baze podataka, ne smije se spremati (u cijelosti ili njeni dijelovi) u baze podataka kako bi im korisnik ili treća strana pristupili ili za distribuciju bilo koje internet stranice baze podataka koja sadrži sve ili dio Internet stranice.

Dopuštenja

Ako želite primiti informacije o dobivanju dopuštenja od tvrtke L’Oreal za korištenje bilo kojeg dijela sadržaja ili biste na web-stranicu tvrtke L’Oreal željeli postaviti poveznicu koja vodi na vašu web-stranicu, pošaljite poruku e-pošte na adresu info@mixa.hr.

Osobni podaci

Može se dogoditi da L'Oréal prikuplja osobne podatke korisnika. Prikupljanje i čuvanje podataka korisnika izvodi se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 103/03, 118/06, 41/08). Navedenim Zakonom osigurava se zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.
Voditelj zbirke osobnih podataka je društvo L'Oreal Adria d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, zavrtnica 17.

Osobni podaci se mogu prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljani.
L'Oreal je ovlašten prikupljati osobne podatke u svrhu: sudjelovanja na natječaju ili promociji koje organizira L'Oreal i/ili neko od povezanih društava; ispunjavanja obrasca na Internet stranici; dojave o problemu vezanom uz Internet stranicu ili neku od usluga koje L'Oreal nudi; sudjelovanja u anketa u svrhu internih istraživanja.
L'oreal može prikupljati podatke korisnika samo kada su ustupljeni dobrovoljno.
L'oreal se može obraćati korisniku putem elektroničke pošte samo ako je za to dobila pristanak korisnika.
Zabranjeno je prikupljanje i daljnja obrada podataka koji se odnose na zdravlje i spolni život osim ako je ispitanik dao pristanak i samo za svrhu za koju je pristanak dan. U tome slučaju ispitanik ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.
Društvo L'Oreal dužno je na zahtjev korisnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Korisnik je ovlašten u svakom trenutku tražiti od društva L'Oreal brisanje osobnih podataka dostavljanjem odgovarajuće obavijesti na e-mail adresu info@mixa.hr ne navodeći razloge zbog kojih traži da se takvi podaci brišu, po kojem zahtjevu je društvo L'Oreal dužno postupiti bez ikakve odgode.

Neovisno o zahtjevu Ispitanika, u slučaju kada utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, društvo L'Oreal će ih samo dopuniti ili izmijeniti.
Prije davanja osobnih podataka na korištenje drugim korisnicima voditelj zbirke osobnih podataka dužan je o tome informirati korisnika. U slučaju da se osobni podaci namjeravaju iznijeti izvan Republike Hrvatske oni se mogu iznijeti u zemlje EU ako one imaju prihvatljiv standard zaštite osobnih podataka pojedinaca i u svakom slučaju se takvo iznošenje mora prijaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Isključenje odgovornosti

Internet stranica i sadržaj objavljeni su “u stanju u kakvom jesu” i ne uključuju jamstva bilo koje vrste, bilo da su izričita ili se podrazumijevaju, u mjeri u kojoj to dozvoljava primjenjivo zakonodavstvo, uključujući ali ne ograničavajući se na isključenje jamstva na naslov, utrživost, zadovoljavajuću kvalitetu, prikladnost za određenu svrhu i nekršenje vlasničkih prava ili prava treće strane.  L’Oreal ne prihvaća odgovornost ili obavezu za funkcije sadržane na Internet stranici i ne jamči da će Internet stranica raditi bez prekida ili pogrešaka, kao ni za ispravljanje kvarova.

L’Oreal ne jamči da je Internet stranica kompatibilna s računalnom opremom korisnika te da Internet stranica ili odnosni poslužitelj nemaju pogrešaka ili virusa, crva ili “trojanskih konja”. Nadalje, L’Oreal nije odgovoran za štetu koja može nastati kao rezultat gore navedenih destruktivnih pojava.

L’Oreal nije odgovoran za sadržaj koji dostavlja treća strana.  L’Oreal također nije odgovoran za pouzdanost ili stalnu dostupnost telefonskih linija i opreme koju koristite za pristup Internet stranici.
Ovi uvjeti ne utječu na ustavna prava i zakonska prava koja korisnik ima kao potrošač.

Ograničenje odgovornosti

Korisnik ovime potvrđuje da Internet stranicu i na njoj objavljen sadržaj koristi na vlastitu odgovornost.  Ako nije zadovoljan Internet stranicom, uvjetima ili bilo kojim dijelom sadržaja, može istu prestati koristiti.
Osim u slučaju prevare, ozljede ili smrtnog slučaja do kojeg dođe uslijed nemara tvrtke L’Oreal, L’Oreal nije odgovoran za izravne, posebne, neizravne, posljedične ili nehotične štete nanesene korisniku ili trećoj strani, kao ni za primjerenu ili izgubljenu dobit te za ostale štete na temelju jamstva, ugovorne ili kaznene odgovornosti ili na neki drugi način, čak i ako je društvo L’Oreal bila upozorena na takvu mogućnost.

Osiguranje od odgovornosti

Korisnik pristaje ne držati društvo L’Oreal, njene zaposlenike, predstavnike i agente odgovornima, ne kriviti ih za i braniti ih i od svih tužbi, pravnih radnji, potraživanja ili drugih procedura koje treća strana podiže protiv društva L’Oreal, njenih zaposlenika, predstavnika ili agenata, u slučaju da se takva tužba, žalba, pravna radnja ili druge procedure podignute protiv društva L’Oreal, njenih zaposlenika, predstavnika, dobavljača ili agenata temelji na ili nastaje u vezi s:

 1. korištenjem Internet stranice;
 2. povredom Uvjeta korištenja Internet stranice;
 3. tvrdnjom da korištenje Internet stranice
  (aa) krši prava intelektualnog vlasništva treće strane ili prava osobnosti ili reklamiranja, ili
  (bb) je klevetničko ili pogrdno, ili na bilo koji drugi način rezultira povredom ili oštećenjem treće strane;
 4. brisanjem, dodavanjem, umetanjem, mijenjanjem ili neovlaštenim korištenjem Internet stranice, ili
 5. pogrešnom interpretacijom ili povredom odredbi jamstva koje su sadržane gore u tekstu.

Uvjeti korištenja Internet stranice navedeni u ovom poglavlju obuhvaćaju i korištenje Internet stranice kojoj je treća strana pristupila s računala korisnika.
Korisnik pristaje podmiriti društvu L’Oreal, njenim zaposlenicima, predstavnicima i agentima sve troškove, štete i izdatke (uključujući razumne sudske troškove) koji su im dodijeljeni ili su nastali na neki drugi način u vezi s tužbom, žalbom, pravnom radnjom ili drugom procedurom koja se može pripisati tužbi koju je podnijela treća strana.

Raskid

Korisnik i/ili L’Oreal u svakom trenutku može raskinuti ove uvjete s ili bez razloga.  Ako uvjete raskida L’Oreal, poslat će korisniku poruku e-pošte na adresu koju je isti unio prilikom registracije, a poruka će se smatrati isporučenom unutar sat vremena od slanja.  Raskid postaje valjan u tom trenutku.
Korisnik je dužan obavještavati L'Oreal o svim promjenama adrese e-pošte.
Korisnik može raskinuti uvjete slanjem poruke e-pošte na adresu info@mixa.hr.  Po raskidu korisnik je obavezan uništiti sav sadržaj i sve kopije sadržaja preuzetog s Internet stranice.

Izmjene Internet stranice

Korisnik Prihvaća da L’Oreal ima pravo, po vlastitom nahođenju i u bilo kojem trenutku, promijeniti sadržaj ili sve vrste tehničkih specifikacija Internet stranice.  Također korisnik prihvaća da takve izmjene mogu rezultirati neuspjelim pokušajima pristupa Internet stranici.

Odricanje

Odricanje društva L’Oreal od povrede bilo koje obveze u skladu s ovim uvjetima ne predstavlja odricanje od bilo koje druge obaveze. Nadalje, neizvršavanje ili djelomično izvršavanje pravnog lijeka od strane tvrtke L’Oreal ne predstavlja odricanje od prava na naknadno izvršavanje predmetnog ili drugog pravnog lijeka.

Mjerodavno pravo i nadležnost

Ovi uvjeti podliježu zakonu Republike Hrvatske, a ugovorne strane spadaju u nadležnost hrvatskih sudova.